logo_2016
search-button

Lovpligtige materialer

Vi har en række lovpligtige materialer som skal være offentligt kendt, disse materialer finder du her nedenfor


Skolens værdigrundlag

På Aalborg Sportshøjskole arbejder vi udfra et værdigrundlag. Alt hvad vi udtrykker og foretager os, gøres med udgangspunkt i disse værdier, der alle er bygget op omkring troen på det enkelte individ. 

1. Aalborg Sportshøjskole er grundlagt på et humanistisk livssyn

2. Alle mennesker er ligeværdige og menneskelige relationer skal i Aalborg Sportshøjskolens undervisning og øvrige aktiviteter som helhed funderes på:
- respekt for det enkelte individ
- ansvarlighed overfor og tillid til fællesskabet
- åbenhed og nysgerrighed overfor det anderledes

3.Livet leves i en bestandig vekselvirkning mellem tradition og fornyelse. Det er derfor afgørende at kombinere historisk bevidsthed med tidens tendenser, lokalt, national og globalt på såvel det faglige, politiske, som det menneskelige plan

4. At tage ansvar for eget liv og have respekt for sine medmennesker er betingelser for at fastholde og udvikle vore demokratiske og folkelige traditioner. Sport og idræt er vigtige faktorer i den personlige udvikling og idrætsforeningsarbejdet er en vigtig del i vort demokrati.

Vejledningsstrategi

Målet med vejledning på Aalborg Sportshøjskole er dels at understøtte eleverne i gennemførelse af højskoleopholdet, at tilbyde eneksistentiel vejledning samt at hjælpe og understøtte elevernes afklaring om valgaf uddannelse og erhverv. Vejledningen hos os vil foregå på den måde, atrammerne for vejledningssamtalen afklares i et samarbejde mellem den enkelteelev, studievejlederen/mentoren og eventuelt den unges UU-vejleder. Elevernearbejder løbende i og udenfor timerne med temaer, der kan foldes ud ivejledningssamtalen. Vejleder og elever har hermed en fælles referenceramme tilvejledningsdialogen, men vejledningssamtalen kan også tage karakter afvejledning i forhold til elevens specifikke personlige livsvilkår. 

Vejledningen har fire formål
Optagelsesvejledning inden opholdet
Gennemførelsesvejledning
Uddannelses- og erhvervsvejledning
Eksistentiel vejledning

Vejledningen vil være
Differentieret og mængdemæssigt tilpasset individuelle forhold
Ligeværdig og under anvendelse af aktiv lytning
Baseret på åben og ærlig dialog feedback
Forankret i faglig samt samfundsmæssig indsigt 

Uddannelses- og erhvervsvejledning har været et lovkrav for højskolerne siden 1. januar 2004. Højskoleelever bruger ofte deres højskoleophold som springbræt til afklaring af fremtiden i forhold til videre uddannelse og/eller job. Vejledning på højskolen kan spille en stor rolle i dette forløb. Vejledningssituationen på højskolen er unik, da den tætte, daglige kontakt mellem elev og vejleder giver mulighed for en helhedsorienteret, personlig og kvalificeret vejledning.

Nedenstående er en uddybning af uddannelses- og erhvervsvejledning på Aalborg Sportshøjskole. 

Strategi for vejledning i henhold til mentorordninger
For unge uden ungdomsuddannelse mellem 17 ½ og 25 år findes en særlig støttemulighed. Den unge kan komme på et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på Aalborg Sportshøjskole med reduceret egenbetaling og med ekstra mulighed for vejledning. For at komme i betragtning til ordningen skal den unge have en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Planen skal indeholde et højskoleophold. Herefter får den unge tilknyttet en mentor, som er en personlig vejleder for den unge gennem hele højskoleopholdet.

På Aalborg Sportshøjskole har følgende lærere gennemført et særligt mentorkursus, der giver kompetence til at fungere som vejleder: Trine Steen. Ved første møde mellem den unge og dennes mentor laves en handlingsplan for forløbet, og den unge og vejlederen indgår en kontrakt. Da der vil være særlige individuelle hensyn og forskelle i behov for vejledningens frekvens og karakter, beskrives dette uddybende i kontrakten. Der aftales ligeledes på hvilken måde mentor følger op på den unge efter endt højskoleophold. 

Vision for studie- og erhvervsvejledning
Studie- og erhvervsvejledning på Aalborg Sportshøjskole skal bidrage til at eleven får et grundlag til at træffe kvalificerede beslutninger angående sine uddannelses- og erhvervsmuligheder.  

Principper for studie- og erhvervsvejledning
Vi lægger os op ad principper beskrevet af Fællesrådet for Uddannelses- og erhvervsvejledning. Principperne hviler på en opfattelse af uddannelses- og erhvervsvejledning som en proces, der foregår i et samspil mellem oplysning, undervisning, praktiske aktiviteter og individuelle samtaler, og som kan danne grundlag for valg af uddannelse, erhverv og karriereforløb samt de levevilkår, der knytter sig dertil.

Vejledning sker altid i en bestemt kontekst og under vilkår der har afsæt i institutionens rammer og samfundsmæssige placering. Da højskolerne fra politisk side er underlagt kravet om studie- og erhvervsvejledning, hvilket repræsenterer en samfundsmæssig interesse, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den enkelte elevs agenda, ser vi et behov for at have etiske principper for vejledningen. Principperne for etik i vejledningen er formuleret ud fra to grundlæggende forudsætninger:  

Etik og det gode liv
Etik udtrykker bestræbelserne for at gøre det gode og overvejelserne over det gode liv med og for den anden. Den professionelle vejleder er først og fremmest bundet af hensynet til eleven, og professionens etik bygger på at vejlederen er dybt forpligtet af dette hensyn. Det er en nødvendig forudsætning for elevens tillid til vejlederen og dermed for vejlederens mulighed for at udføre sit arbejde. Det er således en grundlæggende værdi for vejledningen at fremme den enkelte elevs mulighed for at forbedre sine livsvilkår.  

Etik og professionel ansvarlighed
Vejledning kan have afgørende betydning for den enkeltes muligheder og valg - og vejlederens ansvar er tilsvarende stort. Det er derfor vigtigt, at vejledere er opmærksomme på professionens særlige kendetegn og den professionelle ansvarlighed, der følger heraf. Dette stiller krav til vejlederen faglighed og vejlederkompetence. Der arbejdes løbende med ajourføring af vejlederens faglighed og samarbejde med øvrige kolleger om vejledningsaktiviteter. Det bestræbes at vejledere På Aalborg Sportshøjskole har en uddannelsesmæssig baggrund for at fremme studie- og erhvervsvejledningsindsatsen.  

Etik i vejledninger
Principperne for etik i vejledningen bygger på Aalborg Sportshøjskoles værdigrundlag, hvis hovedtemaer er ligeværdighed, bevidsthed, ansvarlighed og udvikling. 

Ligeværdighed
 I vejledning skal eleven mødes med anerkendelse, ligeværdighed og uden fordomme overfor køn, alder, religion, handicap, seksuel orientering, etnisk baggrund, sociale status og uddannelsesmæssig baggrund. Vejlederen skal anerkende og respektere mangfoldigheden blandt mennesker. Vejlederen anerkender den enkelte elevs ret til selvbestemmelse, og der tages udgangspunkt i elevens værdighed og suverænitet i forhold til valg og beslutninger om uddannelse, erhverv og livsvilkår.

Bevidsthed
 Vejlederen stimulerer og udfordrer eleven til at reflektere over sine muligheder og valg. Vejledning foregår i en bestemt kontekst og vil således altid være afhængig af tid, sted, relationen mellem vejleder og elev. Fuldstændig neutralitet og uafhængighed er derfor ikke mulig, men er værdier vejlederen skal efterstræbe ved at oppebære en bevidsthed om relationen mellem vejleder og elev og ved at have elevens interesser og livsudfoldelse i fokus.

Ansvarlighed
 Vejlederen har en forpligtelse til at give eleven den nødvendige viden, der danner grundlag for beslutningsprocesser. Både eleven og vejlederen forventes at indgå i en relation, der er baseret på respekt og ansvar.

Udvikling
 Vejledningen skal bygge på et gensidigt tillidsforhold og nærvær mellem elev og vejleder og skal have et udviklingsperspektiv. Vi ser forandringsparathed som en forudsætning for at kunne fungere i det globale samfund. Vejleder og elever arbejder med temaer som åbenhed og nysgerrighed i forhold til elevens faglige og personlige udvikling. 

Vejleder og elev beslutter sammen graden af åbenhed i forhold til videregivelse af informationer, f.eks. til det samlede lærerkollegium 

Gennemførelsesvejledning/eksistentiel vejledning
For 12, 20, 24 og 36 ugers elever
På Aalborg Sportshøjskole har man som elev på vores 12, 20, 24 eller 36 ugers kurser to samtaler. En introsamtale med afklaring af formål og mål og en afsluttende samtale med evaluering og eventuelt hjælp til hvad eleven skal efter højskolen. Hvis det viser sig, ar der er behov for yderligere samtale(r) under opholdet, vil vi tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger. Disse samtaler kan også være af personlig karakter. Det er den samme vejleder, der forestår begge samtaler. 

44 ugers elever 
På Aalborg Sportshøjskole har man som elev på vores 44 ugers kurser tre samtaler. En introsamtale med afklaring af formål og mål, midtvejssamtale med opfølgning af mål og evt. fastsættelse af nye mål og en afsluttende samtale med evaluering og eventuelt hjælp til hvad eleven skal efter højskolen. Hvis det viser sig, ar der er behov for yderligere samtale(r) under opholdet, vil vi tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger. Disse samtaler kan også være af personlig karakter. Det er den samme vejleder, der forestår begge samtaler.

Intro-, midtvejs- og afslutningssamtaler foregår på baggrund af spørgsmålsark.

Den personlige og eksistentielle vejledning kan foregå mange steder. Dels på vejlederens kontor til individuel vejledning, men også i forbindelse med hovedfagsundervisning og i de enkelte teams på team-møderne. Vi lægger stor vægt på den eksistentielle vejledning, der ligeså vel kan foregå i køkkenet under opvasken, som i vægttræningslokalet med en lærer, eller samtaler i lærerværelsets sofa. En stor del af højskolens aktiviteter har til hensigt at bevidstgøre eleverne om egne og fælles levevilkår, og giver dermed et godt afsæt for uformelle vejledningssamtaler i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og øvrige aspekter af kostskoleformens samværsformer.  

Undervisningsmiljøvurdering 2023

Hent undervisningsmiljøvurdering fra efteråret 2023

Vedtægter

Hent her vedtægterne for Aalborg Sportshøjskole. Oplagt den 3. april 2024

Årsplan

Aalborg Sportshøjskole årsplan 2020/21 - ændringer til årsplanen 2020/21
Aalborg Sportshøjskole årsplan 2021/22
Aalborg Sportshøjskole årsplan 2022/23
Aalborg Sportshøjskole årsplan 2023/24 - ændringer til årsplanen 2023/24